Search Results
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
DP
Shaikh Dadapeer Khalandari
at Jul 24, 2014 5:11:26 AM
!! Islamic Virtues !!
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
j...
 Naseer Basha likes this
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
 Sayyad Aamir Sohel likes this
Sayyad Aamir Sohel commented at Jul 24, 2014 5:05:09 AM
        aameen
DP
Timeline Photos
Ek Martaba Ayesha Raziallaho
Anha NE AAP (Sallallahu Alaihi
Wasallam) se Poocha Ki Aye Allah
ke Rasool, Qayamat ke Roz jab
sawa Lakh (1.25 lakhs) Ambiya
mehshar ke maidaan me honge to
mai Aapko itne Nabiyon Ke Beech
kahan dhundhungi....
Sadqe jayen Hum Pyare rasool ke
jinhone jawaab diya ki Aye
Ayesha Us Roz mujhe 5 jagahon
Par Dhoondh lena....
MAI in Paancho Jagahon par kahin
na kahin jarur Hounga,.
1- Pulsiraat pe
2- Hoze kousar pe
3. Mezaan (jahan Amaal tole
jayenge.)
4- Maqam-e- Mahmood par
5- Jahannam Ki Aag ke Paas..
In Paanch jagahon Par Sirf Apne
ummatiyon Ki Shifarish ke liye Aap
(Sallallahu Alaihi Wasallam)
Moujood Rahenge ki Kahin Mera
Koi ummati jahannum me na
chala jayen.....
Yeh Hai Hamare Aur Aapke Nabi
ka Martaba, jo us Roz Bhi jis din
Har shakhs Nafsa Nafsi ke Aalam
me Hoga, Aap Wahan Bhi Apni
Ummat ke Liye Fikarmand
Honge...
Allah paak Hame itna taufiq Ata
Kare Ki Hum Pyare Aaqa Sallallahu
Walaihi wasallam ke Batayen Huwe
Raste pe Chalen..
Har Jayez kaam Kare Jo Hamare
Nabi-e-paak ne Bataya Hain..
Allah Paak kehne Sunne Se jyada
Us par Amal Karne Ki Taufiq Ata
karen. AAMEEN
Share must.... www.diniraah.wen.ru — with Soaib Ahmed Shah and 7 others.
 Arsal Raza likes this
Sign Up for Free
SignUp for Idolbin
rss twitter facebook gplus